1635-08-18 Avskrift Nils Olssons /Norstedt/ köpebrev

Publicerat den

Detta är det köpebrev som skrevs när Nils Olsson 1635 köpte andel i Höjen av Lars Persson.

FÖR ALLE THE WÄLACHTADE, ÄHRLIGE OCH FÖRSTÅNDIGE godhe män, som thetta Breff Händher att förekomma, läsandes och hörandes wardher. Thå giör iagh Lars Pärsson på Höghen i Hosiöbygden witterlighit. Att iagh medh een godh och frij wilia och wällberådt modh sampt medh min Hustrus wettskap, Rådh och samtyckio haffwer sålt och vplåthet, som iagh och nu medh thetta Breeff sälier och vplåther ährligh och Gudhfrucktigh man Niels Oluffson på Höghen all min Hws och Jordh, som migh och min Hustru tilkommer på Höghen, både i löst och fast, för een godh och richtigh Betalningh, som han efther min wilia vtlagdt haffwer, Nembligen godh Rååkoppar 9 skippundh, som Elias Oluffson, Jnwånare i Giäffle, vppå mijna wegnar bekommit haffwer, som Handskrifften vthwisar, som Niels Olsson haffwer löst sigh tilhanda. J them haffwer Jagh bekommit ett skippundh Koppar och fem alnar Frijdz vthi förlijkningh och till all Wenskaps föreningh. Summan ähr 10 skipd förvthan Klädhe, altså haffwer Nils Olufsson uthgiffwit hela summan, Betalningen och Förlijkningen, then sidzta och yttersta Penninghen så wäl som then första. Hwarföre affhändher iagh nu ifrån migh, min Hustru och Barn och alla thess Arffwingar och Effterkommandhe thenna förskriffne Hws och Jord och alt hwadh som ther tilkommer och ähr efter thenna dagh medh rätta till winnas och tilläggias kan, både i Wåtho och Torro, Närby och fierran, i Skogh och skiull, Ehwadh thet hälst wara kan, Jngenting vndhantagandess. Och alt theta tilsägher iagh åfftabeste Niels Olufsson och hans Barn och Effterkommandhe Arffwingar att nyttia, bruka, fikia och fara och förbättra effter som honom bäst täckes och till Een wälfången Ewärdeligh Ägendohom behålla och till ytermera wisso haffwer iagh för Rättwisonas Jnnehåll medh all wenligheett begiärat thesse wälachtadhe, ährlighe försåndighe Män, att the här till ett sanferdight wittner wara wille, som ähr Tommas Andhersson på Falun, Landsens prophos, Hans Erichsson på Åsen, Hans Stensson på Främsbacka och sijne Signäter här vundhersättia och bekräffta, och iagh ochså mit Bomärkie här undher sätter. Actum Höghen then 18 Augusti Anno 1635.

Hans stenson                 Lars /bom/ Pärsson.
/sigill/

Vitnesmännerne:

Mats /bom./ Halfwarsson i Långtechten, Andhers /bom./ Erichsson på Främsbacka, /och/ Andhers Hindersson på Höijen,

Avskrift gjord av Helmer Lagergren

_1050011-80_lr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESvenska